Verksamheten vid Herdens äldreboende

Omsorg och vård

Våra gäster har möjlighet att medverka i sin omvårdnad och styra över hur deras vistelse på Herdens äldreboende ska vara. De får hjälp att påverka sina medicineringar i samråd med sin husläkare. Husläkaren finns tillgänglig varje dag kontorstid och kommer på hembesök var fjortonde dag samt vid behov. Gästerna har alltid sällskap av personal vid tandläkar-, läkar- och sjukhusbesök.

Medicinsk genomgång görs varje vecka av läkare från Familjeläkarna i Saltsjöbaden. Läkaren finns tillgänglig vardagar kl. 8-17, övriga tider vänder vi oss till Familjeläkarnas i Saltsjöbaden jour.

Vårdplanering görs vid inskrivningen och sedan regelbundet tillsammans med kontaktperson, anhörig, sjukgymnast och sjuksköterska. Omvårdnadspersonalen dokumenterar och rapporterar till sina medarbetare dagligen.

Omvårdnadspersonal finns på plats alla dygnets timmar.

Sjuksköterska och all personal följer Hälso- och sjukvårdslagen och MAS:ens (medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen) riktlinjer. Vi samarbetar med Kungsholmens MAS.

Personal och sjuksköterska har dagliga rapportmöten om gästernas allmäntillstånd.

Avtal finns med Kvartersakuten Matteus om sjukgymnast. Sjukgymnasten utför funktionsbedömning i samband med inflyttning. Arbetsterapeut finns på Herden två dagar i veckan mellan kl. 14.00 - 16.00 samt vid behov. Arbetsterapeuten utför ADL-status (d v s bedömer hur gästen klarar allmänna dagliga sysslor exempelvis personlig vård, boende och fritid). Arbetsterapeuten ansvarar för att vårdtagaren har rätt hjälpmedel, informerar, undervisar och handleder personalen om olika hjälpmedel och förflyttningar.

Gästerna har möjlighet att få fotvård och hårvård på gruppboendet och om de vill fortsätta att gå till sin tidigare fotvård och frisör följer personal med dit.